Öğretim Araçlarının Seçimini ve Hazırlanmasını Etkileyen Faktörler

Öğretimin hedefleri

Öğrencinin özellikleri

Konunun yapısı

Yöntem teknikler

Öğretim ortamının yapısı

Araç gereçlerin fonksiyonları

Zaman

Maliyet

Öğretmenin tutum ve becerileri

NOT : Araç-gereç seçimi veya belirlenmesinde en temel ve öncelikli ölçüt öğretimin hedefleridir.

Öğretim materyalinde bulunması gereken özellikler

Materyal tasarımında sadece görsel veya sadece yazılı ögeler kullanmak hatalı bir uygulamadır. Görsel ögeler ağırlıklı olmakla birlikte bu görsellik yazılarla desteklenmelidir. Bu sayede materyalin hem anlaşılırlığı hem de okunabilirliği artar.

Amaçlara uygun olma

Öğrenci özelliklerine uygun olma

Konuya uygun olma

Basit, sade, anlaşılır olma

Gerektiği kadar görsel kullanma (Yazıdan çok görsele ağırlık verme)

Kolaylıkla ulaşılabilir ve yenilenebilir olma

Önemli ve özet bilgilere yer verme

Gerçek yaşamla ilgili olma

Alıştırma ve uygulama yapmaya uygun olma

Materyal Tasarlama Sürecinde İşlem Basamakları

1)Hedef ve hedef alanlarının belirlenmesi

2)Öğrenci özelliklerinin belirlenmesi

3)İçerik analizinin yapılması

4)İçerik ve aracın bütünleştirilmesi (materyalin hazırlanması)

5)Değerlendirme

Materyal Tasarım İlkeleri ve Özellikleri

Bütünlük : Verilmek istenen mesaja uygun bir şekilde materyaldeki her öge birbiriyle uyumlu ve etkileşim içinde olmalıdır. Tasarımda asıl önemli olan ögelerin tek tek fark edilmesinden önce bir bütün olarak görülmesidir.

Denge : Tasarımdaki görsel ağırlığın alana dağıtılmasıdır.

Formal denge : simetriktir , informal denge : simetriktir.

Hizalama : Materyali ögelerin aralarında yatay veya dikey şekilde çizgi varmış gibi dizilmesidir. Hizalanan bilgi ve nesneler daha düzenli algılandığı için kolay öğrenilir ve hatırlanır.

Yakınlık : Bir görseldeki ögelerin birbirine yakın olarak yerleştirilmesidir. Ögeler birbirine yakın olduğu sürece ilişkili, uzak olduğu sürece ilişkisiz gibi algılanır.

Zıtlık : Çizgi, şekil ve grafiklerin birbirine karşıtlık oluşturmasıdır. Bu ilke materyalin okunabilirliğini kolaylaştırır, materyali ilgi çekici hale getirir.

Oran / Orantı : Oran, boyut ile şekil arasındaki ilişkidir. İyi bir orantı için görseldeki ögelerin boyutlarını iyi değerlendirmek gerekir.

Vurgu : Materyaldeki önemli ögelerin, diğer ögelerin önüne çıkartılarak ilgi ve dikkat çekici hale getirilmesidir.

*Vurgu ilkesini yerine getirmek için yapılması gereken uygulamalar*

-Diğer şekillerden farklı bir şekil kullanarak vurgulamak

-Temel ögeyi diğerlerinden büyük yaparak vurgulamak

-Önemli ögenin yanına sembol yerleştirerek vurgulamak

-Ok ve benzeri yön gösteren araçlar kullanarak vurgulamak

-Önemli öge için diğerlerinden daha parlak veya koyu renk kullanarak vurgulamak

-Vurgulanacak ögeyi diğer ögelerin çakıştığı bir noktaya yerleştirmek

-6 harfi geçmeyen kelimeyi büyük harfle yazarak vurgulamak

-Vurgulanmak istenen ögeye dikkat çekmek için zemin-şekil arasında kontrast oluşturmak.

Yorum Yaz