REHBERLİK HİZMET TÜRLERİ

rehberlik-hizmet-turleri

1)Psikolojik Danışma Hizmetleri

Kendini çeşitli yönleriyle tanımak isteyen, uyum sorunları olan, karar verme güçlüğü olan, geleceğe dönük meslek seçme planları bulunan, kişisel ve sosyal problemleri olan, başarısızlık, gerginlik vb. sorunlar yaşayan bireyler yararlanabilir.

Psikolojik danışman ve danışan arasında; içtenlik, anlayış, güven, dinleme, tarafsızlık, gönüllülük bulunmalıdır.

2)Bireyi Tanıma Hizmetleri

Bireyin tanınması gereken yönleri: yetenekler, kişilik, öğrenme stilleri, bireyin sosyal kültürel ve ekonomik koşulları, ilgiler, benlik algısı, bireyin biyolojik ve fizyolojik özellikleri.

Bireyi tanımanın esas amacı bireyin kendisini tanımasını sağlamaktır.

Bireyi tanıma ilkeleri

Bireyi tanıma tüm öğrencilere yöneliktir

Bireyi tanıma sürekli olmalıdır

Birey tüm yönleri ile tanınmalıdır

Bir ölçme aracı bireyi tanımada yeterli değildir

Bireyi tanıma teknikleri araçtır, amaç değildir

Seçilen bireyi tanıma tekniği bir amaca hizmet etmelidir

Bireyi tanıma teknikleri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır

Bireyi tanıma ekip çalışması gerektirir

Birey hakkında elde edilen bilgiler en kısa zamanda değerlendirilmelidir

Birey hakkında elde edilen özel bilgilerin gizliliği korunmalıdır

Dışarıdan bilgi toplama: test, gözlem, vaka kaydı, dereceleme ölçekleri.

Bireyin kendisini, çevresini tanıma: otobiyografi, görüşme, sosyometri, kimdir bu.

3)Bilgi Toplama ve Sunma

Elde edilen bilgiler başka bir amaç için değil, hizmet talep eden kişinin bilgilendirilmesi için kullanılmalıdır. Bu hizmet hem grup rehberliği şeklinde hem de tek tek bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre bireysel rehberlik şeklinde sunulabilir. Eğitsel bilgi, mesleki bilgi, kişisel sosyal bilgi. 

4)Yöneltme ve Yerleştirme

Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal kültürel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleştirilmeleri amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Burada amaç öğrenciyi belirli bir seçime zorlamak, yönlendirmek değil onun kendisi için doğru seçimler yapmasını sağlamaktır.

Eğitsel kol seçiminde yönelecekleri bir üst eğitim kurumunun seçiminde, mesleğe yönelme ve seçmede, seçtiği mesleğe yerleşmesi ve en uygun koşullarda yaşayabilmesi için gerekli bilgilerin sağlanmasında kullanılır.

5)İzleme

Bireye sunulan rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişimin olup olmadığını, olmuşsa nasıl bir değişimin olduğunun incelenmesidir. İzleme çalışmaları hem takip etme amacıyla hem de sunulan rehberlik hizmetlerinin etkinliğini öğrenmede ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Rehberlik çalışmalarının kendisi için geri bildirim niteliği taşır, rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için önemlidir.

Okul içi izleme ve değerlendirme

Okul dışı izleme ve değerlendirme

Doğrudan öğrenciye: Psikolojik danışma, bireyi tanıma, bilgi toplama sunma, yöneltme yerleştirme, izleme, oryantasyon, sevk.

Dolaylı öğrenciye: Program plan hazırlama, müşavirlik, araştırma değerlendirme, çevre ve aile ile ilişkiler.

6)Oryantasyon

Okula yeni başlayan bir bireyin çevresini tanıması, uyum sağlaması ve karşılaştığı zorlukları aşabilmesi için kendisine sağlanan yardımlardır. Bu yardım bir çeşit kurumun tanıtılması ve uyması gereken kuralların hatırlatılması türünde verilen bilgileri kapsar, adaptasyonu kolaylaştırmakta ve bireyin uyum süresini kısaltmaktadır. Oryantasyon hizmetinin uyum sağlayıcı, koruyucu, önleyici işlevleri vardır. Başta yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere, yöneticilere, öğretmenlere, uzman personele ve velilere açık olmalıdır.

7)Sevk

Bir öğretmen öğrencinin dile getirdiği niteliğine göre sorun kendi yeterliliğini aşıyorsa öğrenciyi mutlaka yardım almak için psikolojik danışmana yönlendirmelidir. Okulda psikolojik danışman yoksa, sorun okulda çözülemiyorsa öğrencinin ilgili Ram’a başvurması sağlanmalıdır.

8)Program-Plan Hazırlama

PDR hizmetlerinde 3 tür program vardır:

1)Rehberlik hizmetleri çerçeve programı: RAM tarafından hazırlanarak okullara gönderilen program.

2) Okul PDR servisi yıllık çalışma programı: Okul PDR servisinde çalışan psikolojik danışmanlarca hazırlanır. Okulda bir yıl boyunca yürütülecek çalışmaları kapsayan program.

3) Yıllık sınıf rehberlik çalışma planları: Sınıf rehber öğretmenlerinin kendi sınıfları için hazırladıkları yıllık çalışma planıdır. Program ve plan hazırlama hizmetleri gerçekleştirilirken; öğrencilerin gelişim düzeyleri, okulun türü, okulun bulunduğu sosyo-kültürel çevre, okulun personel ve fiziksel olanakları ve öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. Bu nedenle her okul için hazırlanan rehberlik programı kendine özgüdür.

9)Müşavirlik-Konsültasyon

Okuldaki psikolojik danışman ile ilgili bir ya da daha fazla bireyin öğretmen, yönetici, anne-baba işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkilerini kapsar. Konferans, seminer ya da basılı materyaller kullanılarak öğretmen ile öğrenci, okul idaresi ile öğretmen uyumsuzlukları, problemleri veya iletişim eksiklikleri gibi hususları dile getirme ve bilgilendirme hizmetidir.

Öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için öğrencilerle ilgili kişilere yapılan rehberlik hizmetidir.

10)Araştırma-Değerlendirme

Rehberlik faaliyeti sunan birimlerin çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni çalışmaların bilinmesi, eksik kısımların tamamlanması için yapılan bir hizmettir. Doğrudan öğrenciye yönelik bir hizmet değildir.

Öğrencilerin psikolojik yardım ihtiyaçlarını saptamak, okulun olanaklarının ne düzeyde, nasıl kullanıldığını incelemek esastır.

11)Çevre ile İlişkiler

Okulun yakın veya uzak çevresinde, öğrencilerin yararlanabileceği bir takım olanakların yanında, öğrenciler için zararlı olabilecek bazı durumlar, kişi ya da kurumlar olabilir. Bu nedenle okul çevresinin dikkate alınması, öğrencileri rahatsız eden, onları olumsuz yönde etkileyen durumların giderilmesi için bazı çalışmalar yapılması gerekir.

12)Veli ile İlişkiler

Psikolojik danışmanın, öğrencilerin gelişim özellikleri ve başarı durumları ile ilgili velileri bilgilendirmesidir. Okul rehberlik servisi, aile görüşmeleri yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir